phần mềm bfoBBS

KPI & BSC Từ chiến lược đến mục tiêu

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Mục đích : Đưa ra được mission – sứ mệnh, vision – tầm nhìn, core values – giá trị cốt lõi , goals – các mục tiêu cho toàn doanh nghiệp.

Cách thực hiện : Sử dụng các phương pháp đánh giá (SWOT, Porter’s Five Forces, Competitive Analysis) kết hợp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của Executive Team – Ban lãnh đạo công ty (executive interview).

BBS HRM

Ngày đăng: 03 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực BBS HRM được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản trị lưu trữ thông tin nhân viên và tự động hóa công tác chấm công, tính lương, thuế, bảo hiểm. BBS HRM đáp ứng nhiều loại hình như: Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế có quy mô từ nhỏ đến lớn. Là sản phẩm 100% chạy trên nền tảng Webservice

Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 26 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v….