093.72.76.718

Ban lãnh đạo muốn có số liệu nhanh chóng và chính xác ?

Với dữ liệu được kế thừa chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp

Quản Lý Danh Mục
Hóa Đơn Mua
Hóa Đơn Bán
Kế Toán Tổng Hợp
Kế Toán Phải Thu
Kế Toán Phải Trả
Chi Phí Phân Bổ
Kế Toán Vật Tư
Kế Toán Tài Sản
Kế Toán Giá Thành
Vay Tài Chính
Báo Cáo Tài Chính

Dữ Liệu theo thời gian thực cho việc ra quyết định nhanh chóng.

Dữ liệu quan trọng nên được cung cấp đúng thời gian để giúp đưa ra quyết định nhanh và hiệu quả nhất.

Danh Mục BBS-FM/001

Tính Năng này được sử dụng để khai báo thông tin về.

Hệ thống tài khoản

Hệ thống ngân quỹ (Cash, Bank)

Thuế GTGT

Đa tiền tệ

Hóa Đơn Mua BBS-FM/002

Bạn sử dụng Tính Năng này để quản lý các hóa đơn GTGT đầu vào.

Cho phép phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn vật tư mua vào.

Hóa Đơn Bán Hàng BBS-FM/003

Bạn sử dụng Tính Năng này để thiết lập, ghi vào sổ cái và in các hóa đơn tài chánh cho khách hàng.

Kế Toán Tổng Hợp BBS-FM/004

Tính năng này được sử dụng để ghi nhận các chi phí phát sinh, chi phí trích trước, phân bổ, bút toán tổng hợp và cấn trừ công nợ.

Kế Toán Phải Thu BBS-FM/005

Tính năng này dùng để lập kế hoạch thu từ các đối tượng khách hàng, ..

Tính năng này để lập phiếu thu tiền vào quỹ với các đối tượng  khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, ngân quỹ khác, …

Thu trước khách hàng và quản lý các khoản thu khách hàng đã trả tiền trước.

Để thực hiện tính năng này hệ thống cần quản lý:

Báo cáo công nợ khách hàng tổng hợp và chi tiết.

Báo cáo công nợ khách hàng theo hóa đơn,

Báo cáo tuổi nợ theo khách hàng: (Trong hạn, quá hạn)

Kế Toán Phải Trả BBS-FM/006

Tính năng này dùng để lập kế hoạch chi từ các đối tượng nhà cung cấp…

Tính năng này lập phiếu chi thanh toán cho các đối tượng nhà cung cấp, nhân viên, chi phí, khách hàng, ngân quỹ khác,…

Để thực hiện tính năng này hệ thống cần quản lý.

Báo cáo công nợ nhà cung cấp tổng hợp và chi tiết.

Báo cáo công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn,

Báo cáo tuổi nợ theo nhà cung cấp: (Trong hạn, quá hạn)

Chi Phí Phân Bổ BBS-FM/007

Dùng quản lý các chi phí trích trước và phân bổ dần theo thời gian. Ghi nhận vào chi phí hàng tháng theo tài khoản chi phí.

Kế Toán Vật Tư BBS-FM/008

Hệ thống quản lý vật tư/ hàng hóa.

Quản lý vật tư/hàng hóa mua trong kỳ

Quản lý  vật tư/hàng hóa xuất bán trong kỳ.

Quản lý sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Quản lý vật tư xuất sử dụng trong kỳ

Quản lý tiêu hao nguyên phụ liệu tròng kỳ.

Quản lý tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu so với định mức sản xuất trong kỳ.

Quản lý nhập xuất tồn kho/hàng hóa.

Quản lý các giao dịch vật tư/hàng hóa.

Kế Toán Tài Sản BBS-FM/009

Quản lý theo dõi tài sản, tình hình sử dụng tài sản. Quản lý chi phí khấu hao, thời gian khấu hao, nguyên giá, giá trị còn lại.

Vay Tài Chính BBS-FM/010

Quản lý theo dõi các hợp đồng tín dụng, khuế ước vay tài chính, tính lãi suất vay trong hạn và quá hạn.

Theo dõi hợp đồng, khuế ước đến kỳ đáo hạn, theo dõi quá trình trả nợ gốc và lãi suất theo hợp đồng và khuế ước.

Tạo Báo Cáo Tài Chính và Phân tích BBS-FM/011

Tính năng này dùng để lập báo cáo tài chánh và phân tích tài chính. Người dùng có thể định nghĩa báo cáo theo công thức.

Bảng cân đối kế toán

Kết quả kinh doanh

Lưu chuyển tiền tệ

Phân tích các chỉ số tài chính

Kế Toán Giá Thành BBS-FM/013

Tính năng này dùng để tâp hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu chí: theo phòng ban, theo dòng sản phẩm, theo sản phẩm. Tất cả chi phí đều được kết chuyển để tính giá thành theo dòng sản phẩm, theo chỉ tiêu tương ứng với chi phí đã phân bổ.

Tính giá thành sản phẩm theo từng phân xưởng, công đoạn sản xuất.

Phân bổ chi phí Tính giá thành sản phẩm theo nhóm sản phẩm hoặc đích danh sản phẩm

Phương thức phân bổ giá thành đa dạng và linh hoạt.

Hệ thống tính giá thành theo cài đặt không phụ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm

BBS ERP

Không phải là chuyên viên Kế Toán? Không vấn đề gì cả!
Với BBS ERP bất kỳ ai cũng có thể quản lý kế toán tốt ngay cả khi không có chứng chỉ kế toán.

Khách hàng phàn nàn về tốc độ phản hồi thông tin của doanh nghiệp bạn quá chậm?

Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống phần mềm quản lý
BBS ERP chính là câu trả lời của bạn
.
.