093.72.76.718

Bán Hàng Hiệu Quả Cốt lõi của Doanh Nghiệp

Với
Từ Báo Giá đến Giao Hàng, Bạn có thể quản lý tất cả quy trình thật tinh gọn.

Các Chứng Từ Bán Hàng
Đề Nghị Duyệt Giá
Đơn Hàng Tổng
Đơn Hàng Nội Địa
Quản Lý Khách Hàng
Quản Lý Phải Thu
Hạn Mức Tín Dụng
Công Nợ Khách Hàng
Hóa Đơn Điện Tử

Hệ Thống Hóa Quản Lý Bán Hàng

Hỗ trợ tự động hóa quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp, giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lí.

Quản Lý Chính Sách Giá BBS-SM/001

Tính năng này để quản lý các chính sách giá bán theo hàng hoá, theo khách hàng hoặc nhóm khách hàng .Bạn sử dụng Tính năng này để xác định giá bán hàng dành cho một khách hàng đặc biệt hoặc một nhóm khách hàng đặc biệt.Một mức giá bán hàng có thể áp dụng đối với nhiều khách hàng. Với một chính sách giá bán hàng, bạn có thể thương lượng giá hiện hành với khách hàng đặc biệt hoặc nhóm khách hàng đặc biệt.Quản lý chính sách giá theo thời gian

Quản Lý Báo Giá BBS-SM/002

Tính năng này để quản lý các bản báo giá với khách hàng. Bạn có thể sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng từ báo giá. Một báo giá có thể tạo thành nhiều đơn hàng

Quản Lý Hợp Đồng BBS-SM/003

Bạn sử dụng Tính Năng này để quản lý các hợp đồng bán hàng với khách hàng. Bạn có thể sử dụng Tính Năng “Chuyển Đơn Hàng” để tạo đơn hàng từ hợp đồng bán. Một hợp đồng có thể tạo nhiều đơn hàng

Đơn Hàng Bán BBS-SM/004

Bạn sử dụng tính năng này để quản lý các đơn hàng bán cho khách hàng theo qui trình bán hàng. Cho phép kiểm tra hạn mức tín dụng. Kiểm tra hàng tồn kho khả dụng. Bạn có thể sử dụng Tính Năng “Quản Lý Đơn Hàng Bán” để tạo lệnh giao hàng và theo dõi chi tiết giao hàng từng phần.

Lịch Thu Tiền BBS-SM/005

Bạn sử dụng Tính Năng này để ghi nhận lịch thu tiền mà khách hàng đã cam kết với bộ phận kinh doanh. Nếu khách hàng hứa hẹn thanh toán thành nhiều kỳ. Lịch thu tiền sẽ được chuyển về bộ phận kế toán để cân đối khả năng tài chính và dòng tiền trong tương lai.

Ước Tính Giao Hàng BBS-SM/006

Bạn sử dụng Tính Năng này để tính các ngày có khả năng giao hàng hoá. Nếu khách hàng có yêu cầu phải giao hàng hoá vào một ngày nào đó, thì bạn có thể kiểm tra xem liệu có khả năng giao hàng đúng vào ngày đó không.

Cơ Quan Giao Nhận BBS-SM/008

Tính Năng này giúp bạn có khả năng thiết lập nhiều Đại lý giao nhận (UPS, DHL, external carriers or own carriers) và các dịch vụ của họ (phát chuyển nhanh, suốt đêm, tiêu chuẩn) cùng với thời gian chuyển hàng. Các Đại Lý Hàng Hải có thể được sử dụng chung với ”Đơn Hàng Bán” và “Chuyển Kho”.

Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại BBS-SM/009

Tính Năng này cho phép bạn thiết lập đơn hàng bán bị trả lại hay bù hàng, để bù cho một khách hàng các hàng hóa không đúng hoặc hư hỏng. Hàng hóa có thể được nhận theo đơn bù hàng. Có thể thực hiện biên nhận bù hàng từng phần và gộp tất cả các biên nhận bù hàng trong một bản thỏa thuận. Với Tính Năng này, bạn có thể nối kết các đơn bù hàng với các đơn thay hàng

BBS ERP

Từ Báo Giá, Giao Hàng và Quản lý Công Nợ Tối ưu lợi nhuận với quy trình quản lý quy chuẩn.

Khách hàng phàn nàn về tốc độ phản hồi thông tin của doanh nghiệp bạn quá chậm?

Đó là lúc bạn cần đến một hệ thống phần mềm quản lý
BBS ERP chính là câu trả lời của bạn
.
.