KPIs và Hệ thống kiểm soát nội bộ: nâng cao hiệu quả hoạt động

Một trong các mục đích quan trọng của doanh nghiệp chính là tạo ra lợi nhuận. Vậy chúng ta hãy nhiệt tình trong công việc để tạo lợi nhuận, tuy nhiên chúng ta cần phải biết làm thế nào để tăng lợi nhuận? bí quyết tăng lợi nhuận dựa vào 5 yếu tố:

  1. Tăng tỉ lệ khách hàng tiềm năng: khách hàng biết đến tên hoặc thương hiệu công ty nhưng chưa mua hàng để trở thành khách hàng thực sự của công ty.
  2. Tăng tỉ lệ mua hàng: khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực sự của công ty.
  3. Tăng số tiền mua trung bình: có khách hàng mua ít tiền, có khách hàng mua nhiều tiền, bạn hãy tìm cách tăng số tiền mua hàng mà mỗi lần khách hàng đặt mua.
  4. Tăng số lần mua hàng: có khách hàng mua 1 lần, có khách hàng mua nhiều lần trong kỳ (tuần, tháng, quý, năm). Bạn hãy tìm cách tăng số lần mua của khách hàng trong kỳ.
  5. Tăng tỉ lệ lợi nhuận loại sản phẩm/ dịch vụ công ty đang bán.

Kế tiếp, bạn hãy xác định phòng ban nào, bộ phận nào trong Công ty có hoạt động tác động trực tiếp đến 5 yếu tố này. Tiến hành tổ chức các cuộc họp “Động não – Brainstorming” để các phòng ban đó tìm ra các chiến thuật phù hợp làm tăng 5 yếu tố nêu trên.

Sau khi xác định các chiến thuật, Bạn hãy yêu cầu các phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm, lập kế hoạch hành động xác định rõ các công viêc cần thiết để thực hiện đạt được từng chiến thuật. Chú ý, ở đây bạn phải xác định cụ thể cá nhân nào chịu trách nhiệm thực thi công việc nào để đạt được chiến thuật đã thiết lập.

Khi thực hiện như thế, bạn đã thiết lập xong các mục tiêu (hoặc còn gọi là KPI – Key Performance Indicator) để nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. Lúc này, bạn đã thiết lập xong bộ mục tiêu (KPI) trong doanh nghiệp như sau:

  • KPI cấp công ty: chính là mục tiêu cấp Công ty .
  • KPI cấp bộ phận: chính là mục tiêu cấp Bộ phận liên quan đến các chiến thuật để thực hiện 5 yếu tố tăng lợi nhuận.
  • KPI cấp cá nhân: chính là mục tiêu cấp cá nhân liên quan đến các công việc để đạt được các chiến thuật đã thiết lập.

Mối liên quan giữa các KPI được thể hiện qua hình sau :

Trien Khai Muc Tieu KPIs

Ở đây, xuất hiện cụm từ “kiểm soát nội bộ”, thế thì kiếm soát nội bộ là gì? Hiện có rất nhiều khái niệm về kiểm soát nội bộ, trong bài viết này xin chia sẻ một sơ đồ kiểm soát nội bộ đơn giản sau đây: