093.72.76.718

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích mô tả các quy trình nghiệp vụ, xử lý và các giải pháp chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của các phân hệ của phần mềm BBS ERP

Quản Lý Sản Xuất

Qui trình thực hiện Qui trình thực hiện Chứng từ Người tạo chứng từ Định Mức Định Mức NVL P.Kỹ Thuật Sản Xuất Lệnh Sản

Xem Thêm »

Hóa Đơn Mua Hàng

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Phiếu Nhập Kho Chờ Ghi Hóa Đơn -> Tạo Hóa Đơn

Xem Thêm »
.
.