093.72.76.718

Mua Hàng Nội Địa POS

Mua Hàng Nội Địa POS

Kế toán mua hàng thực hiện các công việc: Lập đơn hàng mua, Lập phiếu nhập kho, Lập nhập hóa mua, Lập phiếu chi

Qui trình thực hiện

Chứng từ

Người tạo chứng từ

ĐƠN HÀNG Mua POS

Đơn Hàng Mua

Kế Toán Mua Hàng

Phiếu Nhập Kho

Thanh Toán

I.Định khoản

1.Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa về cho hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Nhập kho mua nguyên liệu, hàng hóa
  • Nợ TK 152,153, 156..                   Giá mua chưa có thuế GTGT
  • Có: 331..                                      Trị giá hàng hóa
 • Hóa Đơn Mua
  • Nợ TK 133 ..                                 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  • Có TK 331…                                  Tiền Thuế GTGT (nếu có)
 • Phiếu Chi
  • Nợ TK 331…                               Tổng thành tiền phải trả
  • Có TK: 111,112                            Tổng thành tiền phải trả

2.Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo đơn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.
 • Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.
 • Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt.
 • Nhân viên mua hàng lập và gửi đơn mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.
 • Căn cứ vào đơn mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.
 • Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho ghi nhận hóa đơn mua, thanh toán nhà cung cấp.

3.Ví dụ

 • Ngày 25/06/2017, doanh nghiệp đặt hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH PHƯNG:
  •  Bạc Đạn 6414 Zz, số lượng 20, đơn giá 80.000đ, thuế GTGT 10%
  •  Đầu Có 240 – 14, số lượng 10, đơn giá 120.000đ, thuế GTGT 10%
 • Ngày 25/06/2017, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH PHƯNG cho nhân viên giao đủ hàng theo đơn mua hàng của doanh nghiệp và kèm theo hóa đơn.

=> Doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng đã mua trên, và thanh toán cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH PHƯNG.

II.Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ:

1.Đường dẫn

Đường Dẫn Đơn hang Mua Nội Địa Lẻ
Đường Dẫn Đơn hang Mua Nội Địa Lẻ

2.Lập Mới Đơn Mua Hàng

Các bước thực hiện Lập Đơn Mua Vật Tư Hàng Hóa:

 1. Chọn menu Quản Trị Mua Hàng -> Mua Hàng Cửa Hàng -> Đơn Hàng Mua
 2. Thực hiện, màn hình Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ hiển thị
 3. Chọn từ ngày …  đến ngày …
 4. Thêm mới -> Kéo thanh trượt xuống dòng trống dưới cùng -> Click chọn loại yêu cầu
Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ
Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ

Cửa số 1: Thông tin Đơn Hàng:

Nhấp Tab lần lượt chuyển đến các ô nhập liệu khai báo thông tin

 • Ngày Ghi Sổ: Ngày mua hàng
 • Ngày Đặt Hàng: Ngày đặt hàng với NCC
 • Công ty: Đơn vị mua
 • Mã phòng ban: Phòng ban, trung tâm phân phối mua
 • Mua từ NCC: Mã nhà cung cấp, người cung cấp hàng
 • Tên NCC: Tên nhà cung cấp hệ thống sẽ lấy theo NCC hóa đơn
 • Số Chứng Từ/Số Đơn Hàng: Hệ thống tự cấp hoặc Số chứng từ hệ thống Nhấn F4 hoặc   hiển thị cấp số chứng từ.
 • Diễn giải mua hàng: Nội dung, ghi chú, ..
 • Mã Kho: Kho nhập hàng hóa vật tư
 • Thanh Toán: Thanh toán Ngay/Công nợ
 • Đã nhận: Cho biết đơn hàng đã nhập kho chưa
 • Hóa đơn:Cho biết đơn hàng đã nhận hóa đơn chưa
 • Trạng thái: Cho biết trạng thái đơn hàng: Mới,Điều Chỉnh, Xác nhận.
 • Mã Tiền Tệ: Mặc định VND
 • Tỷ giá: Mặc định 1

Cửa sổ 2:Thông tin vật tư hàng hóa

 • Mã vật tư: Mã vật tư à Nhấn F4 hoặc hiển thị danh sách
 • Tên vật tư: Hệ thống sẽ lấy Mặc định theo Mã vật tư
 • Diễn giải (Đặc điểm, qui cách):
 • Số lượng: số lượng mua
 • Đvt: Mặt định, có thể thay đổi theo mã vật tư giao dịch
 • Đơn giá: giá mua
 • Thành tiền: không thay đổi dữ liệu
 • Nhóm VAT: Nhóm thuế  TN trong nước, XK xuất khẩu
 • Loại VAT: 5%,10%,..
 • Số tiền VAT: Tiền thuế VAT không thay đổi dữ liệu
 • Số tiền gồm VAT: Thành tiền + Số tiền VAT không thay đổi dữ liệu
 • Hệ số Đvt: Mặt định
 • Số lượng còn lại: Cho biết số lượng còn nhập kho là bao nhiêu
 • Số lượng dự nhập: Cho biết dự kiến nhập kho là bao nhiêu
 • Số lượng đã nhập: Cho biết số lượng đã nhập kho là bao nhiêu
 • Số lượng đã chuyển hóa đơn: Cho biết đã ghi hóa đơn bao nhiêu

Các chức năng

 • Xác nhận: Để xác nhận đơn hàng không thay đổi thông tin
  • Chức năng này tự động tạo phiếu nhập kho
  • Chức năng này tự động tạo phiếu chi nếu thanh toán ngay
 • Mở lại/Điều chỉnh:
  • Cho phép điều chỉnh thông tin đơn hàng với điều kiện, chưa nhập kho. Hệ thống sẽ hủy các phiếu chờ nhập kho, các phiếu chờ thanh toán
 • In: In Đơn đặt hàng
 • Hủy/Xóa: Xóa chứng từ/ đơn hàng với điều kiện chưa xác nhận và chưa nhập kho
 • Chức năng:
  • Tạo P.Nhập
  • Tạo Hóa Đơn
  • Tạo P.Chi

3.Phiếu Nhập Kho

Click Chọn đơn hàng cần nhập -> Tab: Phiếu Nhập

Phiếu nhập đơn hàng mua nội địa
Phiếu nhập đơn hàng mua nội địa
 • Ngày ghi sổ: Ngày nhập kho
 • Ngày chứng từ: Ngày thực hiện
 • Số phiếu: Số phiếu nhập hệ thống tự cấp
 • Mã kho: Mã kho, kho đơn hàng
 • Diễn giải: Diễn giải nhập kho
 • Hóa đơn: Số Hóa Đơn NCC

Thông tin vật tư/ hàng hóa:

 • Mã vật tư
 • Tên vật tư
 • Diễn giãi
 • Số lượng: à Có thể thay đổi theo số thực nhập kho
 • Đơn vị tính
 • Đơn giá
 • Thành tiền

Chức năng:

 • Xác nhận/Duyệt: Để xác nhận phiếu nhập àkhông thay đổi thông tin
 • Mở lại/Điều chỉnh: Cho phép điều chỉnh thông tin phiếu nhập
 • Phiếu nhập kho: In phiếu nhập
 • Ghi sổ: Ghi sổ vật tư hàng hóa nhập vào kho
 • Hủy/Xóa: Xóa chứng từ/ phiếu với điều kiện chưa xác nhận

4.Phiếu Chi

Click Chọn đơn hàng cần nhập -> Chức năng: Tạo P.Chi -> Tab: Phiếu Chi

Phiếu Chi Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ
Phiếu Chi Đơn Hàng Mua Nội Địa Lẻ
 • Ngày ghi sổ: Ngày trả tiền
 • Số chứng từ/Số phiếu chi: Số phiếu chi hệ thống tự cấp
 • Công ty
 • Mã Ngân Quỹ: Chọn ngân quỹ Chi Nhấn F4 hoặc  hiển thị danh sách
 • Tên ngân quỹ: tự động hiển thị theo Mã ngân quỹ
 • Ngân quỹ chi hộ: Ngân quỹ đơn vị mua nếu(Công ty, Mã ngân quỹ không phải là đơn vị nợ tiền NCC)
 • Tên ngân quỹ chi hộ: à Tự động hiển thị theo ngân quỹ chi hộ
 • Nội dung/Diễn giải: Diễn giải phiếu chi
 • Thanh toán NCC:
 • Tên NCC
 • Số Hóa Đơn:
 • Tiền tệ
 • Tỷ giá

Thông tin chi tiết chi:

 • Loại chứng từ: Ghi Nợ
 • Loại đối tượng: Nhà cung cấp
 • Đối tượng: Mã NCC
 • Nhóm Định Khoản: à Nhóm định khoản của NCC
 • Số Tiền: Số tiền thanh toán
 • Diễn giải
 • Loại chứng từ: Hóa đơn
 • Chứng từ hóa đơn
 • Ký hiệu
 • Áp chứng từ
 • Số tiền VND: Số tiền* tỷ giá
 • Tài khoản (Ghi nợ)

Chức năng:

 • Đề Nghị Chi -> Hệ thống áp thanh toán tự động
 • Xác nhận/Duyệt: Để xác nhận phiếu không thay đổi thông tin
 • Mở lại/Điều chỉnh: Cho phép điều chỉnh thông tin phiếu
 • In Ấn: In phiếu chi/ Phiếu hoạch toán
 • Ghi sổ: Ghi sổ chi tiền
 • Hủy/Xóa: Xóa chứng từ/ phiếu với điều kiện chưa xác nhận.

Viết một bình luận

.
.