093.72.76.718

Quản Lý Sản Xuất

Quản Lý Sản Xuất

Qui trình thực hiện

Qui trình thực hiện Chứng từ Người tạo chứng từ
Định Mức Định Mức NVL P.Kỹ Thuật
Sản Xuất Lệnh Sản Xuất P.Sản Xuất
Nhập Sản Xuất Nhập Thành Phẩm Thủ Kho

I.Thêm Định Mức Sản Phẩm

1.Đường dẫn

Đường dẫn định mức sản xuất
Đường dẫn định mức sản xuất

2.Nhập định mức sản xuất

Màn hình định mức sản xuất
Màn hình định mức sản xuất

Khai Báo gồm 2 phần: Phần định mức và phần nguyên liệu cần

Phần Định mức

 • Mã:
 • Sản phẩm:
 • Đơn vị tính:
 • Số lượng
 • Phần nguyên liệu cần để tạo nên sản phẩm  
 • Mã nguyên liệu
 • Số lượng
 • Đơn vị tính:
 • Kho tiêu hao.
 • Định mức tham chiếu:

3.Chức năng:

 • Xác nhận: Để xác nhận định mức
 • Điều chỉnh: Để mở lại điều chính định mức
 • Phát hành: Để định mức được phát hành sản xuất đồng loạt
 • Xóa: Xóa định mức

II.Nhập Sản Xuất

1.Đường dẫn

Sản Xuất Nhanh
Sản Xuất Nhanh

2.Sản Xuất Nhanh

Nhật Ký Nhập Thành Phẩm
Nhật Ký Nhập Thành Phẩm

Chọn nhật ký sản xuất để tiến hành nhập phiếu sản xuất:

Tab Chi tiết bút toán

Chi Tiết Nhập Thành Phẩm
Chi Tiết Nhập Thành Phẩm

Khai báo:

 • Ngày:
 • Diễn giải
 • Số chứng từ:
 • Mã sản xuất: à Công đoạn sản xuất
 • Kho xuất: Kho tiêu hao

Nhập chi tiết sản phẩm: Màn hình bên phải: Danh sách sản phẩm sàn xuất

 • Mã vật tư
 • Số lượng:
 • Đơn vị tính:

Hệ thống tự động tạo à Nguyên liệu tiêu hao tương ứng định mức chọn

Bên màn hình phải: Vật tư tiêu hao

Người dùng có thể thay đổi số lượng sử dụng thực tế.

Viết một bình luận

.
.