093.72.76.718

Danh Mục Vật Tư – Sản Phẩm – Dịch Vụ

Danh Mục Vật Tư – Sản Phẩm – Dịch Vụ

Trong bài viết này BBSOFT sẽ hướng dẫn bạn tạo và quản lý danh mục sản phẩm.

Sản phẩm là hàng hóa được tạo ra để trao đổi và buôn bán trong kinh doanh. Hàng hóa sản phẩm rất đa dạng tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo ra những hàng hóa mang thương hiệu riêng và sản phẩm mới được tạo thành bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm,đơn vị tính, nhóm sản phẩm, giá thành,… của sản phẩm.

Danh Mục Đơn Vị Tính

Đường dẫn

Đường dẫn danh mục đơn vị tính
Đường dẫn danh mục đơn vị tính

Màn Hình

Đơn vị tính
Đơn vị tính

Khai Báo

 • Mã:
 • Diễn giải:

Danh Mục Định Khoản Kế Toán Vật Tư

Đường Dẫn

Đường dẫn nhóm định khoản kế toán vật tư
Đường dẫn nhóm định khoản kế toán vật tư

Màn Hình

Nhóm định khoản kế toán vật tư
Nhóm định khoản kế toán vật tư

Khai Báo

 • Mã:
 • Diễn giải:

Danh Mục Nhóm Và Phân Nhóm Vật Tư

Đường Dẫn

Đường dẫn phân nhóm vật tư
Đường dẫn phân nhóm vật tư

Màn Hình

Phân nhóm vật tư con
Phân nhóm vật tư con

Khai Báo

 • Mã:
 • Diễn giải:
 • Khai báo: phân nhóm con à Chọn phân nhóm vật tưà Tab “Nhóm”
Nhóm - Phân nhóm vật tư con
Nhóm – Phân nhóm vật tư con

Danh Mục Vật Tư – Hàng Hóa

Đường Dẫn

Đường dẫn danh mục hồ sơ sản phẩm
Đường dẫn danh mục hồ sơ sản phẩm

Màn Hình

Hồ sơ sản phẩm
Hồ sơ sản phẩm

Khai Báo

 • Bước 1: Khai báo mới vật tư/ sản phẩm
 • Mã, Tên, Mô tả, Đơn giá vốn,Nhóm vật tư,Nhóm sản phẩm, nhóm con, nhóm định khoản, nhóm thuế
 • Bước 2: Khai báo đvt cho vật tư à Chọn Vật tư à Tab Qui Cách ĐVT
Qui cách đơn vị tính - Hồ sơ sản phẩm
Qui cách đơn vị tính – Hồ sơ sản phẩm
 • Mã:
 • Loại Đvt: Cơ bản nếu 1 vật tư có nhiều đơn vị tính thì đơn vị tính khác là trung gian
 • Số lượng qui đổi: -> Cơ bản là :1
 • Nếu đvt là trung gian cần khai báo số lượng qui đổi để qui đổi về đvt cơ bản
 • Ví dụ: Cây viết -> Đơn vị tính cơ bản là 1, Đơn vị trung gian là hộp. Ta biết 1 hộp = 12 cây.
  • Số lượng qui đổi đvt hộp là 12.
 • Quay lại Tab Tổng quan
 • Khai báo:
 • Đvt Cơ bản: -> Cậy
 • Đvt mua -> Hộp
 • Đvt bán -> Cây

Danh Mục Dịch Vụ

Đường Dẫn

Đường dẫn danh mục dịch vụ
Đường dẫn danh mục dịch vụ

Màn Hình

Danh Mục Dịch Vụ
Danh Mục Dịch Vụ

Khai Báo

Danh Mục Kho

Đường Dẫn

Đường dẫn danh mục kho
Đường dẫn danh mục kho

Màn Hình

Danh Mục Kho
Danh Mục Kho

Khai Báo

 • Tên
 • Địa chĩ
 • Công ty:
 • Bộ phận:

Cài Đặt Định Khoản Cho Kho

Đường Dẫn

Đường dẫn nhóm định khoản kế toán vật tư
Đường dẫn nhóm định khoản kế toán vật tư

Màn Hình

Nhóm định khoản kế toán vật tư
Nhóm định khoản kế toán vật tư

Khai Báo

Chọn nhóm định khoản

 • Mã kho
 • Tài khoản tồn kho:            152/153/155
 • Tài khoản CP SX Dở Dang: 154
 • TK xuất sản xuất: 621
 • TK xuất sử dụng: -> 627,641
 • TK giá vốn hàng bán: -> 632
 • TK tăng kho: -> 338
 • TK giảm kho: -> 138

Viết một bình luận

.
.