093.72.76.718

Danh Mục NHà Cung Cấp – Khách Hàng

Danh Mục NHà Cung Cấp – Khách Hàng

Trong bài viết này BBSOFT sẽ hướng dẫn bạn quản lý khách hàng và nhà cung cấp.

Nhóm Định Khoản Kế Toán Khách Hàng

Đường dẫn

Đường dẫn phân nhóm khách hàng
Đường dẫn phân nhóm khách hàng

Màn Hình

Mẫu Nhóm Khách Hàng
Mẫu Nhóm Khách Hàng

Khai Báo

 • Mã:
 • Diễn giải:

Nhóm Định Khoản Kế Toán Khách Hàng

Đường dẫn

Đường dẫn nhóm định khoản Khách Hàng
Đường dẫn nhóm định khoản Khách Hàng

Màn Hình

Nhóm định khoản khách hàng
Nhóm định khoản khách hàng

Khai báo

 • Mã:
 • Diễn giải:
 • TK phải thu: 131
 • TK doanh thu điều chỉnh: 531
 • TK doanh thu: 511
 • Nếu muốn quản lý các khoản doanh thu theo sản phẩm thì chúng ta khai báo màn hình phụ

Khách Hàng

Đường dẫn

Đường dẫn Danh Sách Khách Hàng
Đường dẫn Danh Sách Khách Hàng

Màn hình

Danh Sách Khách Hàng
Danh Sách Khách Hàng

Khai báo: Khách hàng mới

 • Mã:
 • Tên:
 • Tên tìm nhanh
 • Địa chỉ, …
 • Nhóm khách hàng
 • Nhóm định khoản
 • Nhóm đối tượng thuế VAT

Phân Nhóm Nhà Cung Cấp

Đường dẫn

Đường dẫn nhóm nhà cung cấp
Đường dẫn nhóm nhà cung cấp

Màn Hình

Nhóm Nhà Cung Cấp
Nhóm Nhà Cung Cấp

Khai Báo

 • Mã:
 • Diễn giải:

Nhóm Định Khoản Nhà Cung Cấp

Đường dẫn

Đường dẫn nhóm định khoản nhà cung cấp
Đường dẫn nhóm định khoản nhà cung cấp

Màn Hình

Nhóm định khoản nhà cung cấp
Nhóm định khoản nhà cung cấp

Khai báo

 • Mã:
 • Diễn giải:
 • TK phải trả: 331

Nhà Cung Cấp

Đường dẫn

Đường dẫn danh mục nhà cung cấp
Đường dẫn danh mục nhà cung cấp

Màn Hình

Hồ sơ nhà cung cấp
Hồ sơ nhà cung cấp

Khai báo

 • Tên
 • Tên tìm nhanh
 • Địa chỉ, …
 • Nhóm mẫu nhà cung cấp
 • Nhóm định khoản NCC
 • Nhóm định khoản thuế VAT

Viết một bình luận

.
.