093.72.76.718

Danh Mục Ngân Quỹ – Nhân Viên

Danh Mục Ngân Quỹ – Nhân Viên

Danh Mục Mã Ngân Quỹ

Đường dẫn

Đường dẫn danh mục ngân quĩ
Đường dẫn danh mục ngân quỹ

Màn Hình

Danh Mục Ngân Quĩ
Danh Mục Ngân Quỹ

Khai Báo

  • Mã:
  • Tên ngân quỹ
  • Tiền tệ:
  • Nhóm định khoản

Danh Mục Mã Nhân Viên

Đường Dẫn

Đường dẫn danh mục nhân sự
Đường dẫn danh mục nhân sự

Màn Hình

Màn hình danh mục nhân sự
Màn hình danh mục nhân sự

Khai Báo

  • Mã:
  • Họ tên:
  • Chức doanh:
  • Công ty
  • Phòng ban:

Viết một bình luận

.
.