Giới thiệu

Với dòng hàng (Supply Chain Management): BBS cung cấp các modules như: Quản lý cung ứng hiệu quả (Procurement), quản lý tồn kho hiệu quả, quản lý sản xuất hiệu quả, quản lý chất lượng an toàn, quản lý bán hàng hiệu quả và quản lý điều vận hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới theo triết lý SCM giúp cân đối, điều độ sản xuất, tự động lập kế hoạch thu mua vật tư, kế hoạch điều vận, cách quản lý chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chính sách bán hàng… đáp ứng tiêu chuẩn và hệ thống Total Quality Management (TQM). Vối dòng hàng, doanh nghiệp cần tổng hòa 5 nguồn lực: Thị trường, Kinh doanh, sản xuất, cung ứng và tài chánh.

+ Với dòng tiền (Financial Cashflow Management): BBS cung cấp các modules như: quản lý tài chánh – kế toán, cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn cho dòng tiền hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa các mô hình lập dự toán, tính dòng tiền chiết khấu – DCF, lập kế hoạch dòng tiền và triển khai hợp đồng tín dụng với ngân hàng và nhà đầu tư hiệu quả. Kết quả (KPI/KRI) sẽ được hiển thị trực quan sinh động bằng Dashboard sắp sếp theo BSC. Với dòng tiền, doanh nghiệp cân đối 4 thị trường: Thị trường ngoại hối, tài chánh, thị trường người lao động và thị trường hàng hóa.

+ Với dòng người (Human Resource Management): BBS cung cấp các modules như: Quản Lý Nhân Sự, Tuyển Dụng – Đào Tạo, Đánh Giá, Khen Thưởng – Kỹ Luật, Chấm Công – Tính Lương. Doanh nghiệp sẽ kế thừa các mô hình quản lý nhân sự tiên tiến và chuyên nghiệp.

Giới thiệu một số phân hệ quản trị

 1. Financial Accounting Managment
 2. Inventory Management
 3. Production Module Overview
 4. Purchase Module
 5. Sales & Distribution Module
 6. Human Resource Overview
 7. Relationship Management
 8. Asset Management
 9. Project Management
 10. Document Control
 11. BFO Advanced Analysis
 12. BFO Methodology