093.72.76.718

Quản Trị Phân Tích Quản Trị

Hệ Thống Truy Nguyên và Kiểm Soát Nội Bộ BBS-BSC/001 Quản lý kiểm soát dữ liệu giữa các sổ: Sổ cái Sổ kho Sổ công nợ khách hàng Sổ công nợ NCC Sổ ngân quỹ Sổ tài sản Hệ thống quản lý người sử dụng theo bút toán kế toán. Quản lý hệ thống yêu … Đọc tiếpQuản Trị Phân Tích Quản Trị

.
.