093.72.76.718

Danh Mục Vật Tư – Sản Phẩm – Dịch Vụ

Sản phẩm là hàng hóa được tạo ra để trao đổi và buôn bán trong kinh doanh. Thông tin sản phẩm bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm,đơn vị tính, nhóm, định khoản, giá thành,… của sản phẩm.

.
.