093.72.76.718

Thủ Kho Nhập Kho

Qui Trình Thực Hiện Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng mua Thu Mua Kế Toán Đơn hàng mua 02 Lập phiếu yêu cầu Nhập Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng mua. Cho phép điều chỉnh số lượng nhập. Thu Mua Kế Toán Phiếu yêu cầu … Đọc tiếpThủ Kho Nhập Kho

Thủ Kho Xuất Kho

Bước Nội Dung Bộ Phận Thực Hiện Chứng Từ 01 Lập Đơn hàng Bán Bán hàng Kế Toán Đơn hàng Bán 02 Lập phiếu yêu cầu Xuất Kho (số lượng, tên vật tư)  từ đơn hàng Bán. Cho phép điều chỉnh số lượng Xuất. Bán hàng Kế Toán Phiếu yêu cầu Xuất Kho 03 Lập … Đọc tiếpThủ Kho Xuất Kho

.
.