Hệ Thống Quản Lý Doang NhiệpBBS

KPI & BSC Từ chiến lược đến mục tiêu

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Mục đích : Đưa ra được mission – sứ mệnh, vision – tầm nhìn, core values – giá trị cốt lõi , goals – các mục tiêu cho toàn doanh nghiệp.

Cách thực hiện : Sử dụng các phương pháp đánh giá (SWOT, Porter’s Five Forces, Competitive Analysis) kết hợp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của Executive Team – Ban lãnh đạo công ty (executive interview).

TRIỂN KHAI BẢNG CÂN ĐỐI MỤC TIÊU

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

TỒN TẠI PHÁT TRIỂN / THỎA MÃN KHÁCH HÀNG / ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM SUSTAINABILITY / GROWTH / CUSTOMER SATISFACTION / DIVERSIFICATION – Để thỏa mãn cổ đông chúng ta phải – To satisfy our shareholders we must… – Chúng …

BSC và KPI – Công cụ hiện thực hóa giấc mơ của lãnh đạo

Ngày đăng: 04 Mar 2014 | Người đăng: BBSOFT

Báo Doanh Nhân Sài Gòn – Nguyễn Kim
Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức.

Tổng quan về tư vấn triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 26 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v….

Chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ thất bại

Ngày đăng: 25 Feb 2014 | Người đăng: BBSOFT

TT – Hôm nay 25-2, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chính thức công bố 19 doanh nghiệp Việt đứng đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, theo Bộ tiêu chí đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (i2Metrix).

Hệ Thống KPI – Key Performance Indicators

Ngày đăng: 25 Sep 2013 | Người đăng: BBSOFT

KPI là phương pháp Đo lường hiệu suất (kết quả thực hiện công việc) bằng cách thiết lập một Hệ thống chỉ số hiệu suất (một tập hợp có tính hệ thống của các chỉ số đo lường hướng vào các phương diện hoạt động của tổ chức), bao gồm khoảng 100 chỉ số, chia làm 3 loại chỉ số: KRI (Chỉ số kết quả cốt yếu), PI (Chỉ số hiệu suất) và KPI (Chỉ số hiệu suất cốt yếu). Theo David Parmenter