Qui trình quản lýBBS

Hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Ngày đăng: 03 Apr 2013 | Người đăng: BBSOFT

BBS cung cấp hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) dựa trên triết lý Total Performance Scorecard của David Norton & giáo sư Robert Kapland và triết lý quản trị 3 dòng chảy.